درباره ما

درباره ما

آزمایشگاه دکتربقایی

از زمان تاسیس آزمایشگاه دکتربقایی در سال 1370 همواره خود را موظف و متعهد به رعایت هر چه بیشتر و بهتر اصولی دانسته ایم که منجر به ارائه بهترین خدمات ممکن به مراجعین باشد.

در این راستامسؤل آزمایشگاه اصول زیر رامورد توجه قرار داده است:

  • بهره گیری از نیروی انسانی مجرب و متعهد
  • استفاده از برترین تجهیزات آزمایشگاهی قابل دسترس در کشور
  • اجرای دقیق و نظارت مستمر بر دستورالعملهای کنترل کیفی مصوب آزمایشگاه مرجع سلامت
  • برقراری ارتباط علمی با سایر مراکز و پزشکان
  • توجه ویژه به امکانات رفاهی و بهداشتی مراجعین
  • ارتباط مستقیم مسئول فنی با بیماران
  • توجه ویژه به نظرات و پیشنهادات مراجعین

درباره آزمایشگاه دکتربقایی

از زمان تاسیس آزمایشگاه دکتربقایی در سال 1370 همواره خود را موظف و متعهد به رعایت هر چه بیشتر و بهتر اصولی دانسته ایم که منجر به ارائه بهترین خدمات ممکن به مراجعین باشد. تلاش ما ارائه خدمات آزمایشگاهی با بهره‌گیری از برترین روشهای قابل دسترس در کشور ضمن فراهم آوردن امکانات و فضای مناسب در شان بیماران است.

امکانات تخصصی و تجهیزات آزمایشگاه

نمـونه گـیری

Sampling

ایمن شناسی

Immunology

میـکروب شناسی

Microbiology

هورمون شناســی

Endocrinology

پـذیرش و جـوابـدهی

reception

هورمون شناسی

Endocrinology

سازمانهای طرف قرارداد