صفحه اصلی

بخش ها

هورمون شناسی

Endocrinology

میکروب شناسی

Microbiology

نمونه گیری

Sampling

ایمن شناسی

Immunology

تجهیزات آزمایشگاه
دستگاه Cobas e-411 Analyzer

سنجش ومور مارکر ها و آنتی بادی بیماریهای اتو ایمیون و آنتی بادی

دستگاه Chorus Trio

سنجش آنتی بادی برعلیه بیماریهای عفونی و بیماریهای اتو ایمیون

دستگاه Audicom Automatic

با دقت بالا به روش کروماتوگرافی ستونی در مایع مقدار HBA1c را بصورت اتوماتیک تعیین نماید

دریافت جواب اینترنتی

پس از پدیرش و انجام آزمایش جواب به صورت اینترنتی قابل دریافت از همین سایت

سازمان های طرف قرار داد